Hospicjum to też Życie :: Statut  
mapa
Fundacja Hospicyjna
Lubię Pomagać
Poznaj Partnerów Projekt Więźniowie Forum wolontariatu pomóż nam pomagać forum napisz pożegnanie
1 procent
Umierać po ludzku
Fundacja Hospicyjna
Statut
STATUT FUNDACJI
 
Rozdział I. Postanowienia ogólne
 
§ 1
1.    Fundacja, zwana dalej „Fundacją” nosi nazwę: Fundacja Hospicyjna.
2.    Fundacja została ustanowiona przez Fundatora: Ks. dr Piotra Krakowiaka SAC w dniu 21 stycznia 2004 r. aktem notarialnym Rep. A nr 266/2004.
3.    Fundacja działa na podstawie przepisów Ustawy o fundacjach (Dz.U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203), Ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 1989 r., Nr 29, poz. 154), ustawy o zakładach opieki zdrowotnej i przepisów wydanych na jej podstawie, jak również innych obowiązujących przepisów prawa dotyczących podmiotów opieki zdrowotnej i przedmiotu działalności Fundacji oraz na podstawie postanowień niniejszego statutu.
 
§ 2
1.      Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
2.      Siedzibą Fundacji jest miasto Gdańsk.
3.      Dla wykonania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe, biura i przedstawicielstwa oraz oddziały.
4.      Fundacja może posiadać oddziały za granicą.
5.      W zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych Fundacja może zatrudniać pracowników na podstawie umowy o pracę, jak również powierzać w ramach innego stosunku prawnego wykonywanie określonych zadań lub czynności.
 
§ 3
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
 
§ 4
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw zdrowia.
 
 
Rozdział II. Przedmiot i formy działania Fundacji
§ 5
1.      Celem Fundacji jest:
a)      finansowe, merytoryczne i organizacyjne wspieranie form świadczenia pomocy zdrowotnej, w szczególności udzielanej przez osoby prawne, instytucje, jednostki oraz inne powołane lub zorganizowane w ramach Kościoła Katolickiego,
b)      pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
c)      podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
d)     działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
e)      promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
f)       działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
g)      działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
h)      organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży,
i)        kultury, stuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
j)        promowanie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym,
k)      podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
l)        promocji i organizacji wolontariatu,
m)    działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe w zakresie zgodnym z celem Fundacji.
2.      Fundacja jednoczy ludzi dobrej woli gotowych wspierać inicjatywy Fundacji w zakresie realizacji działań, wskazanych w ust. 1.
3.      Fundacja opiera swoją działalność na pracy wykwalifikowanych pracowników etatowych oraz na pracy społecznej, w szczególności świadczonej w formie wolontariatu.
4.      Cel Fundacji, o którym mowa w ust. 1, realizowany będzie poprzez:
organizowanie zbiórek pieniężnych, z których dochód będzie przeznaczony na utrzymanie i rozbudowę placówek, o których mowa w ust. 1;
organizowanie imprez artystycznych i kulturalnych, w szczególności o charakterze charytatywnym;
organizowanie szkoleń, konferencji i sympozjów naukowych;
prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej, w tym kampanii reklamowych, promocyjnych przy użyciu środków masowego przekazu oraz wszelkich innych metod propagowania wiedzy na temat zdrowia i opieki zdrowotnej;
prowadzenie centrum informacyjnego z zakresu profilaktyki zdrowotnej, opieki paliatywnej, terapii przeciwbólowych;
upowszechnianie wiedzy o przyczynach chorób nowotworowych i prowadzenie działalności profilaktycznej w środowiskach młodzieży szkolnej i akademickiej oraz zakładach pracy;
popularyzacja osiągnięć innych państw zaawansowanych w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia;
finansowanie nagród i stypendiów dla osób szczególnie uzdolnionych;
dofinansowywanie wyjazdów dzieci i młodzieży na kolonie i obozy;
dofinansowywanie leczenia w kraju i za granicą;
dofinansowywanie osób chorych, w szczególności lekarstw dla tych osób;
organizowanie grup wsparcia psychologicznego dla chorych i ich rodzin;
upowszechnianie idei wolontariatu;
organizowanie obozów, imprez turystycznych i integracyjnych dla osób chorych i ich rodzin oraz dla wolontariuszy;
przyznawanie nagrody „Hospicyjnego Wolontariusza Roku”;
działania psychoedukacyjne, udzielanie wsparcia psychologicznego;
promocja edukacji i idei integracji środowiska hospicyjnego.
5.      Określone wyżej cele fundacji jak również sposoby ich realizacji mogą być zmienione poprzez zmianę niniejszego statutu.
 
§ 6
1.      Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą z przeznaczeniem uzyskanego z tego tytułu dochodu na cele statutowe Fundacji. Dochody osiągane z działalności gospodarczej, określonej w ust. 2 pkt c) przeznaczane będą w całości na realizację określonych w zezwoleniu Ministra Finansów i regulaminie gry przez niego zatwierdzonym celów społecznie użytecznych, będących jednocześnie celami statutowymi Fundacji.
2.      Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
a)      działalność wydawnicza (PKD 22.1);
b)      działalność poligraficzna (PKD 22.2);
c)      działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi (PKD 92.71.Z);
d)     kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 80.42.B);
e)      sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych i medycznych, kosmetyków i artykułów toaletowych (PKD 52.3);
f)       reklama (PKD 74.40.Z);
g)      hotele i restauracje (PKD 55);
h)      pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową (PKD 52.63.Z);
i)        działalność związana z organizacją targów i wystaw (PKD 74.84.A);
j)        działalność Filharmonii, orkiestr, chórów (PKD 92.31.C);
k)      działalność galerii i salonów wystawienniczych (PKD 92.31.E);
l)        działalność związana z turystyką (PKD 63.30);
m)    informatyka (PKD 72).
3.      Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
a)      działalność wydawnicza (PKD 22.1);
b)      działalność poligraficzna (PKD 22.2);
c)      działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi (PKD 92.71.Z);
d)     doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A);
e)      prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 73.20);
f)       badanie rynku i opinii publicznej (PKD 74.13.Z);
g)      działalność, związana z organizacją targów i wystaw (PKD 74.84.A);
h)      działalność galerii i salonów wystawienniczych (PKD 92.31.E).
i)        pozostała opieka wychowawcza i społeczna bez zakwaterowania (PKD 85.32.D);
j)        kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 80.42.B);
k)      działalność związana z turystyką (PKD 63.30);
l)        informatyka (PKD 72).
 
 
Rozdział III. Majątek Fundacji
 
§ 7
Majątek Fundacji stanowią:
a)      fundusz założycielski przekazany przez Fundatora w akcie fundacyjnym w kwocie ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych);
b)      środki pieniężne, rzeczowe i prawne nabyte w toku działalności Fundacji, w szczególności uzyskane z odsetek z lokat bankowych i udzielonych pożyczek pieniężnych, dochodów z nieruchomości i praw majątkowych.
 
§ 8
1.      Dochody Fundacji pochodzą z:
a)   darowizn, spadków, zapisów,
b)   dotacji i subwencji osób prawnych,
c) dochodów ze zbiórek publicznych,
d) odsetek z lokat bankowych i udzielonych pożyczek pieniężnych,
e) nieruchomości i praw majątkowych,
f) prowadzenia statutowej działalności Fundacji.
2.      Fundacja nie może:
a)      udzielać pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b)      przekazywać majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych,
c)      wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników  oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
d)     dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.
 
§ 9
1.      Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach bankowych, a w części określonej przez Zarząd Fundacji – w kasie Fundacji.
2.      Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizowanie celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.
 
§ 10
1.      Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2.      Podstawą gospodarki finansowej Fundacji jest opracowany przez Zarząd Fundacji plan dochodów i wydatków Fundacji ustalony na okres roku kalendarzowego i zaakceptowany przez Fundatora.
3.      Zarząd Fundacji zobowiązany jest przedkładać Prowincjałowi roczne sprawozdanie finansowe Fundacji.
 
 
Rozdział IV. Organy Fundacji
 
§ 11
1.      Organami Fundacji są:
a.       Zarząd Fundacji;
b.      Rada Fundacji;
2.      Fundator może powołać Radę wspierającą Fundacji.
 
§ 12
Zarząd powoływany jest przez Fundatora.
 
§ 13
1.    Zarząd Fundacji składa się od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków.
2.    W przypadku Zarządu jednoosobowego powołuje się Dyrektora Fundacji, który samodzielnie reprezentuje Fundację na zewnątrz.
3.    W przypadku Zarządu wieloosobowego powołuje się Dyrektora i jego Zastępców. W takim wypadku Fundację reprezentuje Dyrektor samodzielnie lub jego Zastępcy działający łącznie.
4.    W razie powołania Zarządu wieloosobowego uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów osób obecnych.
5.    Posiedzenie Zarządu może być zwołane na wniosek każdego członka, Rady Fundacji lub Fundatora.
6.    Zarząd powołany jest na okres 2 lat. Jeżeli po upływie dwuletniej kadencji nowy zarząd nie zostanie powołany, dotychczasowy zarząd pełni wszystkie funkcje do chwili objęcia ich przez nowy Zarząd.
7.    Ustępujący członkowie Zarządu mogą być wybierani ponownie.
                                                          
§ 14
Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci, długotrwałej choroby uniemożliwiającej udział w pracach Zarządu, zrzeczenia się członkostwa, odwołania przez Fundatora.
 
 
 
§ 15
1.      Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji.
2.      Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących Fundacji, a w szczególności:
a.       uchwalanie programów działania oraz rocznych planów finansowych Fundacji;
b.      sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
c.       sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,
d.      organizowanie i nadzorowanie działalności gospodarczej Fundacji;
e.       troska o należyty dobór pracowników i innych osób przy pomocy których Fundacja realizuje swoje cele;
f.       sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa.
 
§ 16
Szczegółową organizację i zasady działania Fundacji może określić regulamin uchwalony przez Zarząd Fundacji i zatwierdzony przez Fundatora.
 
§ 17
1.      Rada Fundacji składa się z 3 do 10 członków. Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.
2.      Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady Fundacji. W razie równowagi przeważa głos prowadzącego obrady.
3.      Na pierwszym posiedzeniu Rady Fundacji jej członkowie wybierają Prezesa i Wiceprezesa/ów Rady Fundacji.
4.      Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się na wniosek 1/3 członków Rady, Zarządu lub Fundatora.
5.      Posiedzenia prowadzi Prezes Rady lub upoważniony przezeń Wiceprezes.
6.      Członkowie Zarządu oraz przedstawiciele Fundatora mogą być obecni na posiedzeniach Rady.
7.      Każdy członek Rady Fundacji ma prawo wglądu do całości dokumentacji Fundacji oraz do żądania wyjaśnień od członków Zarządu i pracowników Fundacji.
8.      Członkowie Rady Fundacji pełnią swoje funkcje społecznie.
9.      Do kompetencji Rady Fundacji należy sprawowanie nadzoru nad realizacją celów Fundacji. Do zadań Rady Fundacji należy ponadto:
a)      rozpatrywanie i opiniowanie programów działania Fundacji, rocznych planów finansowych Fundacji i sprawozdań z działalności Fundacji;
b)      ustalanie kierunków i metod działania Fundacji;
c)      ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu oraz podpisywanie z nimi stosownych umów;
d)     decydowanie o utworzeniu i likwidacji placówek, biur, przedstawicielstw oraz oddziałów;
e)      proponowanie zmian Statutu.
 
§ 18
1.      Rada Wspierająca Fundacji składa się od 5 do 40 osób. Członków Rady Wspierającej Fundacji powołuje i odwołuje Fundator. Powołanie następuje na czas nieoznaczony.
2.      Członkami Rady Wspierającej Fundacji mogą być osoby fizyczne oraz przedstawiciele osób prawnych, które wspierają Fundację organizacyjnie, merytorycznie lub rzeczowo.
3.      Członkostwo w Radzie Wspierającej Fundacji wygasa w przypadku śmierci osoby fizycznej, ogłoszenia upadłości lub likwidacji osoby prawnej bądź odwołania.
4.      Odwołanie Członka Rady Wspierającej Fundacji następuje w wyniku:
a)      złożenia rezygnacji;
b)      sądowego pozbawienia praw publicznych lub utraty zdolności do czynności prawnych;
c)      wystąpienia innych okoliczności, które uniemożliwiają lub utrudniają w znaczny sposób pełnienie funkcji przez Członka Rady Wspierającej Fundacji albo powodują utratę zaufania w stosunku do danego Członka tejże Rady
 
§ 19
Rada Wspierająca Fundacji jest organem opiniodawczo-doradczym Fundacji. Rada Wpierająca Fundacji wspiera realizację celów Fundacji, w szczególności do kompetencji Rady Wspierającej Fundacji należy:
a)      przedstawianie Radzie Fundacji opinii w przedmiocie priorytetów w bieżącej działalności Fundacji;
b)      proponowanie zmian Statutu;
c)      wskazywanie kandydatów, którym Fundacja może przyznać tytuł „Hospicyjnego Wolontariusza Roku”.
 
§ 20
1.      Posiedzenia Rady Wspierającej Fundacji odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz w roku.
2.      Posiedzenia Rady Wspierającej Fundacji zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek 1/3 członków Rady Wspierającej Fundacji, Dyrektora bądź Fundatora.
3.      Rada Wspierająca Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy Członków Rady. W przypadku równej ilości głosów przeważa głos prowadzącego obrady, wybranego zwykłą większością głosów Członków Rady przed rozpoczęciem posiedzenia.
4.      Członkowie Rady Głównej Fundacji mogą uczestniczyć we wszystkich akcjach, imprezach i przedsięwzięciach organizowanych przez Fundację lub z jej udziałem.
 
 
Rozdział V. Zmiana Statutu i zmiana celu Fundacji
§ 21
1.      Zmiany statutu dokonuje Fundator.
2.      Propozycja zmiany statutu może zostać zgłoszona przez Zarząd, Radę Fundacji i Radę Wspierającą Fundacji.
 
 
Rozdział VI. Likwidacja Fundacji
 
§ 22
O likwidacji fundacji decyduje Fundator.
 
§ 23
1.    Likwidatora wyznacza Fundator.
2.    Do obowiązków likwidatora należą wszelkie czynności mające na celu likwidację Fundacji, w szczególności czynności związane z zakończenie prowadzonej przez Fundacje działalności.
 
§ 24
W razie likwidacji Fundacji jej majątek zostanie przeznaczony na cele statutowe Hospicjum im. Ks. E. Dutkiewicza SAC, chyba, że Fundator inaczej postanowi.
 
 
 
Ks. dr Piotr Krakowiak, SAC
Fundator
 
 
 
zachodnio-pomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie mazowieckie kujawsko-pomorskie wielkopolskie lubuskie łódzkie dolnośląskie opolskie śląkie małopolskie podkarpackie świętokrzyskie lubelskie Znajdź hospicjum